MU Tiên Phong | TEST: 05/08 - OPEN: 07/08

TỔNG HỢP ĐỒ THẦN THÁNH - ANCIENT ITEM CÓ TRONG MU ONLINE

Đồ Thần Thánh - Ancient Item

Chiến Binh - Dark Knight

Knight Leather Set
  • - 2 Vật Phẩm : Gia tăng sức mạnh +10
  • - 3 Vật Phẩm : Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +10
  • - 4 Vật Phẩm : Gia tăng nội lực tối đa +20
  • - 5 Vật Phẩm : Tăng hồi phục nội lực +5
  • - 6 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +20
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
  • - Gia tăng nhanh nhẹn +10
  • - Gia tăng độ chính xác của sức sát thương chí mạng 5%
  • - Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 5%
  • - Gia tăng sức mạnh +25
Gồm các vật phẩm
  • - Mũ Da (+5-10 Nội Lực)
  • - Áo Da (+5-10 Nội Lực)
  • - Quần Da (+5-10 Nội Lực)
  • - Găng Da (+5-10 Nội Lực)
  • - Giày Da (+5-10 Nội Lực)
  • - Chùy Da (+5-10 Sức Mạnh)
  • - Nhẫn Băng (+5-10 Nhanh Nhẹn)

Hyperion Bronze Set
  • - 2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15

Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

  • - Gia tăng nhanh nhẹn +15
  • - Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20
  • - Gia tăng mana tối đa +30
Gồm các vật phẩm
  • - Áo Đồng (+5-10 Nội Lực)
  • - Quần Đồng (+5-10 Nội Lực)
  • - Giày Đồng (+5-10 Nội Lực)

Eplete Scale Set
  • - 2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +15
  • - 3 Vật Phẩm : Gia tăng khả năng tấn công +50
  • - 4 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +5%
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
  • - Gia tăng lượng máu +50
  • - Gia tăng nội lực +30
  • - Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng 10%
  • - Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +10
Gồm các vật phẩm
  • - Mũ Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)
  • - Áo Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)
  • - Quần Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)
  • - Khiên Gia Huy (+5-10 Nội Lực)
  • - Dây Chuyền Điện (+5-10 Năng Lượng)

Garuda Brass Set
  • - 2 Vật Phẩm : Gia tăng nội lực tối đa +30
  • - 3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 5%
  • - 4 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
  • - Gia tăng lượng máu +50
  • - Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25
  • - Sức sát thương phép thuật +15%
Gồm các vật phẩm
  • - Áo Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)
  • - Quần Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)
  • - Găng Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)
  • - Giày Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)
  • - Dây Chuyền Lửa (+5-10 Sức Mạnh)

Kantata Plate Set
  • - 2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15
  • - 3 Vật Phẩm : Gia tăng thể lực +30
  • - 4 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +10%
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
  • - Gia tăng sức mạnh 15
  • - Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25
  • - Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 10%
  • - Gia tăng tỉ lệ ra đòn có sức sát thương tối đa +20
Gồm các vật phẩm
  • - Áo Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)
  • - Găng Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)
  • - Giày Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)
  • - Nhẫn Độc (+5-10 Nội Lực)
  • - Nhẫn Gió (+5-10 Nhanh Nhẹn)

Hion Dragon Set
  • - 2 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +25
  • - 3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 10%
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
  • - Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20
  • - Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng 15%
  • - Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 15%
  • - Gia tăng sức sát thương hoàn hảo +20
Gồm các vật phẩm
  • - Mũ Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)
  • - Găng Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)
  • - Giày Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)
  • - Kiếm Điện (+5-10 Sức Mạnh)

Vicious Dragon Set
  • - 2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +15
  • - 3 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương +15
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
  • - Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
  • - Gia tăng lực tấn công tối thiểu +20
  • - Gia tăng lực tấn công tối đa +30
  • - Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%
Gồm các vật phẩm
  • - Mũ Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)
  • - Áo Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)
  • - Quần Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)
  • - Nhẫn Đất (+5-10 Nội Lực)

 

Tiên Nữ - Elf

Ceto Vine Set
  • - 2 Vật Phẩm : Gia tăng nhanh nhẹn +10
  • - 3 Vật Phẩm : Gia tăng lượng máu +50
  • - 4 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +20
  • - 5 Vật Phẩm : Gia tăng sức phòng thủ của khiên +5%
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
  • - Gia tăng năng lượng +10
  • - Gia tăng lượng máu +50
  • - Gia tăng sức mạnh +20
Gồm các vật phẩm
  • - Mũ Trinh Nữ (+5-10 Nội Lực)
  • - Quần Trinh Nữ (+5-10 Nội Lực)
  • - Găng Trinh Nữ (+5-10 Nội Lực)
  • - Giày Trinh Nữ (+5-10 Nội Lực)
  • - Trường Kiếm (+5-10 Sức Mạnh)
  • - Nhẫn Đất (+5-10 Sức Mạnh)

Gaia Silk Set
  • - 2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10
  • - 3 Vật Phẩm : Gia tăng mana tối đa +25
  • - 4 Vật Phẩm : Gia tăng sức mạnh +10
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
  • - Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +5%
  • - Gia tăng nhanh nhẹn +30
  • - Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +10%
  • - Gia tăng tỉ lệ ra đòn có sức sát thương tối đa +10
Gồm các vật phẩm
  • - Mũ Lụa (+5-10 Nội Lực)
  • - Áo Lụa (+5-10 Nội Lực)
  • - Quần Lụa (+5-10 Nội Lực)
  • - Găng Lụa (+5-10 Nội Lực)
  • - Nỏ Vàng (+5-10 Nhanh Nhẹn)

Odin Wind Set
  • - 2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15
  • - 3 Vật Phẩm : Gia tăng lượng máu +50
  • - 4 Vật Phẩm : Gia tăng khả năng tấn công +50
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
  • - Gia tăng nhanh nhẹn +30
  • - Gia tăng mana tối đa +50
  • - Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%
  • - Gia tăng nội lực tối đa +50
Gồm các vật phẩm
  • - Mũ Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)
  • - Áo Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)
  • - Quần Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)
  • - Găng Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)
  • - Giày Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)

Argo Spirit Set
  • - 2 Vật Phẩm : Gia tăng nhanh nhẹn +30
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
  • - Gia tăng lực tấn công tối đa +30
  • - Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25
  • - Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 5%
Gồm các vật phẩm
  • - Áo Ngọc Bích (+5-10 Nội Lực)
  • - Quần Ngọc Bích (+5-10 Nội Lực)
  • - Găng Ngọc Bích (+5-10 Nội Lực)

Gywen Guardian Set
  • - 2 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
  • - 3 Vật Phẩm : Gia tăng nhanh nhẹn 30
  • - 4 Vật Phẩm : Gia tăng lực tấn công tối thiểu +20
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
  • - Gia tăng lực tấn công tối đa +20
  • - Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
  • - Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
  • - Gia tăng sức sát thương chí mạng +20
  • - Gia tăng tỉ lệ ra đòn có sức sát thương tối đa +20
Gồm các vật phẩm
  • - Áo Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)
  • - Găng Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)
  • - Giày Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)
  • - Cung Bạc (+5-10 Nhanh Nhẹn)
  • - Dây Chuyền Kỹ Năng

Aruane Guardian Set
  • - 2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương +10
  • - 3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
  • - Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20
  • - Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
  • - Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
  • - Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%
Gồm các vật phẩm
  • - Mũ Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)
  • - Áo Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)
  • - Quần Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)
  • - Giày Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)

 

Phù Thủy - Dark Wizard

Apollo Pad Set
  • - 2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +10
  • - 3 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +5%
  • - 4 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10
  • - 5 Vật Phẩm : Gia tăng mana tối đa +30
  • - 6 Vật Phẩm : Gia tăng lượng máu +30
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
  • - Gia tăng nội lực tối đa +20
  • - Gia tăng sức sát thương chí mạng +10
  • - Gia tăng sức sát thương tối đa +10
  • - Gia tăng năng lượng +30
Gồm các vật phẩm
  • - Mũ Vải Thô (+5-10 Nội Lực)
  • - Áo Vải Thô (+5-10 Nội Lực)
  • - Quần Vải Thô (+5-10 Nội Lực)
  • - Găng Vải Thô (+5-10 Nội Lực)
  • - Gậy Xương (+5-10 Sức Mạnh)
  • - Dây Chuyền Băng (+5-10 Sức Mạnh)
  • - Nhẫn Phép Thuật

Evis Bone Set
  • - 2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +15
  • - 3 Vật Phẩm : Gia tăng thể lực +20
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
  • - Sức sát thương phép thuật +10%
  • - Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +5%
  • - Gia tăng khả năng tấn công +50
  • - Gia tăng hồi phục nội lực +5
Gồm các vật phẩm
  • - Áo Xương (+5-10 Nội Lực)
  • - Quần Xương (+5-10 Nội Lực)
  • - Giày Xương (+5-10 Nội Lực)
  • - Dây Chuyền Gió

Hera Sphinx Set
  • - 2 Vật Phẩm : Gia sức mạnh +15
  • - 3 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +10%
  • - 4 Vật Phẩm : Gia tăng sức phòng thủ của khiên 5%
  • - 5 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
  • - Gia tăng khả năng tấn công +50
  • - Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +10%
  • - Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +10%
  • - Gia tăng lượng máu +50
  • - Gia tăng mana tối đa +50
Gồm các vật phẩm
  • - Mũ Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)
  • - Áo Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)
  • - Quần Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)
  • - Găng Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)
  • - Giày Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)
  • - Khiên Xương (+5-10 Nội Lực)

Anubis Legendary Set
  • - 2 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
  • - 3 Vật Phẩm : Gia tăng mana tối đa +50
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
  • - Sức sát thương phép thuật +10%
  • - Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
  • - Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
  • - Gia tăng sức sát thương chí mạng +20
  • - Gia tăng sức sát thương tối đa +20
Gồm các vật phẩm
  • - Mũ Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
  • - Áo Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
  • - Găng Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
  • - Nhẫn Lửa (+5-10 Năng Lượng)

Isis Legendary Set
  • - 2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10
  • - 3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
  • - Gia tăng năng lượng +30
  • - Sức sát thương phép thuật +10%
  • - Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%
Gồm các vật phẩm
  • - Mũ Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
  • - Áo Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
  • - Quần Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
  • - Giày Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)

 

Đấu Sĩ - Magic Gladiator

Gaion Storm Crow Set
  • - 2 Vật Phẩm : Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%
  • - 3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +15%
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
  • - Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +15
  • - Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
  • - Gia tăng độ sức sát thương tối đa +30
  • - Sức sát thương phép thuật +20%
  • - Gia tăng sức mạnh +30
Gồm các vật phẩm
  • - Áo Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)
  • - Quần Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)
  • - Giày Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)
  • - Dây Chuyền Nước (+5-10 Nội Lực)

Muren Storm Crow Set
  • - 2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10
  • - 3 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +15%
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
  • - Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
  • - Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
  • - Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
  • - Gia tăng sức chống đỡ +25
  • - Gia tăng sức sát thương cho vũ khí 2 tay +20%
Gồm các vật phẩm
  • - Áo Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)
  • - Quần Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)
  • - Tay Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)
  • - Nhẫn Lửa (+5-10 Nội Lực)

 

Chúa Tể - Dark Lord

Agnis Adamantine Set
  • - 2 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
  • - 3 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +40
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
  • - Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20
  • - Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
  • - Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
  • - Gia tăng sức sát thương chí mạng +20
  • - Gia tăng sức sát thương tối đa +20
Gồm các vật phẩm
  • - Mũ Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)
  • - Áo Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)
  • - Quần Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)
  • - Nhẫn Độc (+5-10 Nội Lực)

Browii Adamantine Set
  • - 2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương +20
  • - 3 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
  • - Gia tăng năng lượng +30
  • - Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
  • - Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
  • - Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%
  • - Gia tăng mệnh lệnh +30
Gồm các vật phẩm
  • - Quần Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)
  • - Giày Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)
  • - Găng Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)
  • - Dây Chuyền Băng (+5-10 Nội Lực)

 

Thuật Sĩ - Summoner

Crono Red Wing Set
  • - 2 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +20%
  • - 3 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +60
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
  • - Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +30
  • - Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
  • - Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
  • - Gia tăng sức sát thương chí mạng +20
  • - Gia tăng sức sát thương tối đa +20
Gồm các vật phẩm
  • - Mũ Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)
  • - Quần Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)
  • - Găng Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)
  • - Nhẫn Ma Thuật (+5-10 Năng Lượng)

Semeden Red Wing Set
  • - 2 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +15%
  • - 3 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
  • - Gia tăng năng lượng 30
  • - Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
  • - Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
  • - Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%
Gồm các vật phẩm
  • - Mũ Hảo Thiên (+5-10 Nội Lực)
  • - Áo Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)
  • - Găng Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)
  • - Giày Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)

 

Thiết Binh - Rage Fighter

   
 
   
 

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 1010] 05-08-2018
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 1191] 05-08-2018
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 932] 05-08-2018
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 1298] 05-08-2018
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 928] 05-08-2018
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 947] 05-08-2018
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 208] 05-08-2018
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 904] 05-08-2018
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 236] 05-08-2018
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 1032] 05-08-2018
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 907] 05-08-2018
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 1102] 05-08-2018
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 1054] 05-08-2018
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 3350] 05-08-2018
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 1001] 05-08-2018
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 942] 05-08-2018
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 1722] 05-08-2018
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 2479] 05-08-2018
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 1250] 05-08-2018
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 2611] 05-08-2018
Giới thiệu sói tinh [đọc: 2181] 05-08-2018
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 2162] 05-08-2018
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 1883] 05-08-2018
NPC trong game Mu Online [đọc: 2273] 05-08-2018
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 1616] 05-08-2018
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 1370] 05-08-2018
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 1143] 05-08-2018
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 1829] 05-08-2018
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 1882] 05-08-2018
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 1229] 05-08-2018
  Xem tất cả các bản tin